Úvod

Hľadáte spoľahlivý stavebný dozor s pečiatkou, či Technický dozor investora TDI? Jednoduchú stavbu rodinného domu a jej zmenu môže uskutočňovať stavebník sám, svojpomocne, ak vedenie uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Skúsený odborník s flexibilným prístupom a rokmi praxe, Vám dokáže ušetriť peniaze a čas za prípadné reklamácie neodborne zrealizovaných detailov a častí diela. Sme zapísaný v zozname stavebných dozorov SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov) .

Stavebný dozor Stavebný dozor Levce cena

Náplň práce dozora

 • kontrola za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby
 • spoluzodpovedá za dodržanie podmienok, ktoré určilo stavebné povolenie/ územné rozhodnutie
 • dokumentácia pre stavebné povolenie, POV, zariadenie staveniska,…
 • kontrola za súlad vykonaných prác s projektovou dokumentáciou
 • kontrola kvality vykonaných prác (zemné práce, inžinierske siete, základové pásy/ doska,
 • kontrola armatúry/ výstuže a jej krytia, zvislé konštrukcie (murivo, tehla,…), strecha (krov, rovná, zelená vegetačná,…), TZB voda, plyn, kanalizácia, kúrenie, klimatizácia,…
 • odsúhlasovanie alternatívnych riešení stavebných detailov, postupov a technológií
 • kontrola skutočne vyhotovených prác a fakturovaných od dodávateľa
 • kontrola a skúšky materiálov (betón, pevnosť materiálov, revízie, funkčné skúšky)
 • organizovanie a vedenie kontrolných dní stavby
 • riešenie prípadných kolízii s projektantom a profesistami
 • kontrola a vyhodnocovanie priebehu harmonogramu a postupu výstavby
 • zápisy do stavebného denníka a jeho kontrola
 • kontrola dodržiavania BOZP
 • kontrola odstráňovania vád a nedorobkov
 • účasť na kolaudačnom konaní

Cena

Cena za dozor záleží od rozsahu, zložitosti stavby a rozsahu služieb.
Je to vec dohody a Vašich požiadaviek, pre bližšie informácie nás nezáväzne kontaktujte.

Robotník ukazujúci prstom na zem Stavebný dozor Levice cena

Kontakt

mobil

0948 24 34 24

email

info@StavebnyDozorOnline.sk